top of page

Visitation, Plads, Pris - Skole

Vi har ledige pladser i Egholt Skole for eksterne elever. Du er altid velkommen til at ringe til skolechef Kurt Sørensen på tlf. 41 10 52 22 eller til souschef Anne-Mette Neve Alsbjerg på tlf. 57 63 86 07 for at høre mere om ledige pladser i vores interne skole. Du kan også sende en mail til adm@egholt.dk 

 

Visitation

Efter henvendelse om en eventuel ny elev,  modtager vi skriftlige sagsakter om elevens aktuelle situation suppleret med speciallæge-erklæringer og/eller psykolog tests, såfremt disse foreligger, udtalelser omkring tidligere indlæggelser samt materiale omkring ansøgerens opvækst.

Såfremt vi vurderer at eleven ville kunne passe ind i beboergruppen aftales der et kontaktbesøg med eleven, forældremyndighedsindehavere, kontaktpersonen og sagsbehandleren. På kontaktbesøget orienteres eleven om vilkårene på Egholt og der spørges ind til eleven, hvorefter der vises rundt på Egholt.

Herefter følger der en tænkepause og når begge parter er positivt indstillet aftales der en opstartsdato eventuelt forudgået af endnu et kontaktbesøg. Sideløbende forhandles med kommunen om kontrakt, betaling og eventuelle ekstra foranstaltninger. Vi kontakter ligeledes PPR. 

 

Revisitering

En gang årligt indkaldes repræsentant fra hjemkommunen, repræsentanter fra Sorø kommune (psykolog PPR-Sorø og fagkonsulenten) samt elevens forældre til revisiteringsmøde. Såfremt det drejer sig om 9. og 10. klassens elever, inviteres UU-vejlederen også.

Her fremlægger Egholt en status og evaluering på forløbet siden sidst, og de overvejelser vi har gjort os om det videre forløb. Denne fremlæggelse danner baggrund for en anbefaling, som hjemkommunerepræsentanten tager tilbage til kommunen.

 

Pris

Egholt Skole står under tilsyn af Sorø Kommune, der godkender skoletaksten. Taksten pr. 1. januar 2024 er kr. 47.536,10,- pr. måned. Beløbet opkræves inden udgangen af den forudgående måned.

 

Opsigelse

Der er 1 måneds opsigelse jf. kontrakt til udgang af en måned (løbende måned plus 1 måned).

bottom of page